Phụ Kiện Air Shaft AIR Valve

Phụ Kiện Air Shaft AIR VALVE

Linh kiện Air Shaft
Rebuilding Kit & Repair Kit

Air Nipple


Hexagon 11 A Type (1/8"PT, V shape)     
Hexagon 14 B Type (1/4"PT, V shape)
Hexagon 17 C Type (3/8"PT, V shape)
Hexagon 14 D Type (1/4"PT, O shape)
Hexagon 17 E Type (3/8"PT, O shape)

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay

0939 881 992

Newsletter

Thông tin khuyến mãi, sản phẩm của chúng tôi !